อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางสาวอณิรา ธินนท์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางณฐอร อินทร์ดีศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวธัญชนก ศรีอำพร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หฤทัย ศิริสินอุดมกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

นางจิตรา เตมีศรีสุข
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

เลขานุการกรม

นางสาวสุกัญญา ทองเกษ
เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)

นายวินัย เก่งสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

นางแววดาว อินทร์จันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสอาด
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี

นางธนวรรณ สุขไพศาล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

นางวัชราพร ธวัชวะชุม
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

ผู้ปกครองการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี

-
ผู้ปกครองการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญฺิง)จังหวัดนนทบุรี

นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญฺิง)จังหวัดนนทบุรี

ผูู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

-
ผูู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

-
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

นางสาววารี ปัญจะผลินกุล
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

นางบุญสิตา กันพูล
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี

-
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี

นางสุพิชา มานะนิติธรรม
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

นางสาวพรพรรณ คำเพิ่มพูล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวเกสรา สัพพะเลข
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น