อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางสาวอณิรา ธินนท์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางภภัสสร จารุเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หฤทัย ศิริสินอุดมกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางณฐอร อินทร์ดีศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

นายสมคะเน จริตงาม
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

เลขานุการกรม

นางสาวสุกัญญา ทองเกษ
เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)

นายวินัย เก่งสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

นางแววดาว อินทร์จันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสอาด
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี

นางสาวศิริเพ็ญ ทองเหลา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

นางวัชราพร ธวัชวะชุม
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

ผู้ปกครองการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี

นางจิตรา เตมีศรีสุข
ผู้ปกครองการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญฺิง)จังหวัดนนทบุรี

นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญฺิง)จังหวัดนนทบุรี

ผูู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางวิมลพรรณ กุญแจทอง
ผูู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

นายโกศล เรืองสว่าง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

นางบุญสิตา กันพูล
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี

นางสุพิชา มานะนิติธรรม
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

นางสาวพรพรรณ คำเพิ่มพูล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวเกสรา สัพพะเลข
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

นางธนวรรณ สุขไพศาล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น