Department of empowerment of persons with disabilities

พก.จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคเหนือ)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคเหนือ) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 โดยในวันนี้ มีการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นต่อประเด็นสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคเหนือ) ซึ่งนำเสนอถึงประเด็นสถานการณ์ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในประเด็นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการ การมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ และการยกระดับศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน 

 

 

 

 


  • Today: 1141
  • Total: 125.018