วันนี้ (18 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและจัดทำผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พก. มีแนวทางในการพัฒนางานบริการแก่คนพิการประเภทต่างๆ ได้อย่างมีทิศทาง และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายถิระ ถาวรบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ บรรยายหลักเกณฑ์ แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 การเขียนผลงานและตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ ส่วนภาคบ่าย จัดกิจกรรม Workshop เขียนผลงานของหน่วยงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery