Department of empowerment of persons with disabilities

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการร่วม รุ่นที่ 2

วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสู่การเป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วม รุ่นที่ 2 โดยมีจำนวน 2 รุ่น แบ่งเป็น รุ่น 1 ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวันนี้ จัดเป็นรุ่นที่ 2 ภาคเหนือและภาคใต้ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จำนวน 18 จงหวัด 95 แห่ง มีการเสวนา เรื่องดีๆ ที่พบในการเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การส่งเสริมกระบวนการทำงานรับรู้และเข้าใจการทำงานด้านคนพิการ และการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่และขับเคลื่อนศูนย์บริการทั่วไปในโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ในการจัดบริการร่วมกัน อาทิ จัดบริการ PA (ผู้ช่วยคนพิการ) และฝึกอาชีพ New Normal ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด

 


  • Today: 1055
  • Total: 124.934