Department of empowerment of persons with disabilities

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์บริการคนพิการ กระบวนการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์บริการคนพิการ

วันนี้ (17 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์บริการคนพิการ กระบวนการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการที่มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ศึกษาปัจจัยความสำเร็จเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการจังหวัดและทั่วไป และสอดคล้องการสร้างสังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 โดยส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังภาคประชาสังคมด้านคนพิการให้สามารถมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัยโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเป็นสังคมที่เตรียมความพร้อมไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและรับมือกับชีวิตวิถีใหม่หรือความเป็นปรกติใหม่ได้ (New Normal) ทั้งนี้ การจัดประชุมฯ ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายแนวคิดเสริมพลัง คนพิการในชุมชน (CBR Matrix) กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในศูนย์บริการคนพิการ และรูปแบบการดำเนินงานภายใต้แนวคิดเสริมพลังคนพิการในชุมชนของศูนย์บริการคนพิการ รวมทั้งมีการระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อย เพื่อนำไปถอดบทเรียนและนำเสนอผล รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการที่มีต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการคนพิการในมิติเชิงพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ผู้แทนจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ลำปาง ตาก ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม ชลบุรี ลพบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี และพังงา เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง

______________________________________

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery


  • Today: 745
  • Total: 123.534