Department of empowerment of persons with disabilities

พก. จัด “อบรมอาชีวบำบัดฯ หลักสูตร เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม” ต่อยอดอาชีพคนพิการแบบ New Normal

วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดการ “อบรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู่ชีวิตวิถีใหม่” โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการต่อยอด สร้างอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถประกอบอาชีพวิถีใหม่หลักสูตรวิชาชีพ “การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม” ซึ่งเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลาสวยงามและเพาะพันธุ์พรรณไม้น้ำ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการจาก 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

 

 

 


  • Today: 1038
  • Total: 124.917