Department of empowerment of persons with disabilities

พก. ทอท. ร่วมสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันนี้ (22 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม DMK 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน AOT ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วม “โครงการให้ความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบขนส่งสาธารณะ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และองค์กรคนพิการ โดยเข้าร่วมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการบริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งจะเป็นแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นมาตรฐานสากลและการเข้าถึง การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนได้ทุกระบบทั้งทางถนน ทางรางและทางอากาศ โดยมี นาวาอากาศโทรณกร เฉลิมแสนยากร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัทท่าอากาศยานไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนงานการศึกษาชั้นพื้นฐาน คนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน
__________________________
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook :
https://www.facebook.com/dep.go.th
 
 

Gallery


  • Today: 238
  • Total: 122.686