Department of empowerment of persons with disabilities

พก. ผนึกกำลัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด MOU การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ร่วมโรงพยาบาล 32 แห่ง ในพื้นที่ 22 จังหวัด 76 หน่วยงาน บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่ ผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

 

พก. ผนึกกำลัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด MOU การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ร่วมโรงพยาบาล 32 แห่ง ในพื้นที่ 22 จังหวัด 76 หน่วยงาน บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่ ผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

 

 

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาล 32 แห่ง ในพื้นที่ 22 จังหวัด 76 หน่วยงาน โดยมีนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง

 

 

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ให้เกียรติประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับชุมชน และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน พร้อมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนโดยการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ในโรงพยาบาล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และโรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง และหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 300 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 


  • Today: 1047
  • Total: 124.926