วันนี้ (18 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดประชุมชี้แจงการใช้สมุดพกครอบครัว เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลลงพื้นที่เป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ในการลงพื้นที่ตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน “โครงการ 1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา” โดย พก. รับผิดชอบในพื้นที่ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) เขตบางเขน กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน และมุ่งเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในระดับกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับชุมชน โดยมีแผนจะขับเคลื่อนในเดือน กุมภาพันธ์ถึงกันยายน 2564 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery