วันที่ 17 ก.พ 64 เวลา 13.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมประชุมออนไลน์กับผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) หรือ UNDP เพื่อวางแผนความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่ การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อคนพิการให้ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่สตรีพิการ การส่งเสริมวิสาหกิจสังคม การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการ และผลักดันการจ้างงานคนพิการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว​ การเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการ การทำงานพัฒนางานด้านคนพิการร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกล

__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery