วันนี้ (20 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าการจัดทำร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. .... โดยกรมขนส่งทางบก ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำร่างประกาศกรมขนส่งทางบกดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการประชุมผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

Gallery