Department of empowerment of persons with disabilities

พก. ร่วมพิธี MOU การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้เสียหายในคดีอาญา

วันนี้ (21 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลอาญา อาคารศาลอาญา ชั้น 10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สำนักงานศาลยุติธรรม โดย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการดูแลผู้เสียหายในคดีอาญาที่อยู่ในกระบวนการศาล การให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการกำกับดูแลผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราว เพื่อจัดระบบติดต่อประสานงาน กำหนดขอบเขตหน้าที่และความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ เป็นการเยียวยาผู้เสียหาย สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ต้องโทษปรับ และเพื่อความสงบสุข ปลอดภัยของชุมชนและสังคม โดยมี นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมกิจการสตรีและครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery


  • Today: 373
  • Total: 73.732