วันนี้ (17 ก.พ. 64) ณ ห้องประชุม 302 สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมรองรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมรับฟังและเตรียมความพร้อมในประเด็นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และประเด็นที่เกี่ยวข้องบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

Gallery