Department of empowerment of persons with disabilities

พก. ร่วมหารือคณะติดตามระบบรางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เพื่อเสนอโครงการการสำรวจ ศึกษา ออกแบบพื้นที่ตัวอย่าง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมหารือกับคุณมานิตย์  อินทร์พิมพ์ ประธานคณะติดตามระบบรางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เพื่อเสนอโครงการการสำรวจ ศึกษา ออกแบบและแก้ไขปัญหาพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อสร้างเมืองที่คนพิการและทุกคนเข้าถึงได้ City For All เพื่อพัฒนาและจัดทำองค์ความรู้ต่อยอด รวมถึงเสนอโครงการสื่อการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก UD เพื่อสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนพิการ และผลักดันการขับเคลื่อนการเข้าถึง การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD)

 


  • Today: 1035
  • Total: 124.914