Department of empowerment of persons with disabilities

พก. เข้าร่วมเวทีเสวนาการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาสู่สังคมที่ยั่งยืน

วันนี้ (18 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสมอภาค กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคาร เอส.พี. ชั้น 13 กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมเวทีเสวนาการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาสู่สังคมที่ยั่งยืน : บทเรียนการพัฒนากลไกจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน จัดโดยสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา และสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอบทเรียนการทำงาน แนวคิด การจัดการจังหวัดต้นแบบความเสมอภาคทางการศึกษาและบทเรียนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้แก่ ภาคีเครือข่าย หรือหน่วยพัฒนาอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนา

__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery


  • Today: 252
  • Total: 122.700