ว่าที่ร้อยตรีหญิง กิรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิ์พงษ์ ทองเกลี้ยง ครูฝึกอาชีพแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกภาคปฏิบัติ “การตรวจซ่อมเตารีด” ให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ เพื่อนำหลักการที่ได้เรียนในภาคทฤษฎีมาปฏิบัติ ปรับปรุง และซ่อมแซมเตารีดให้ใช้งานได้ โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร 1,200 ชั่วโมง

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery