Department of empowerment of persons with disabilities

พก. ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และสิทธิประโยชน์กับคนพิการ ในการอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน จ.นนทบุรี

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องเพชรพิพัฒน์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการ “อบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายได้มีการบรรยาย หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และสิทธิประโยชน์กับคนพิการ” โดย นางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง พม. นักกายภาพบำบัดสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมคนพิการนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม

 


  • Today: 1033
  • Total: 124.912