วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเดินทางติดตามการดำเนินงาน โครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาทิ 1) การจ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาท 2)การพักชำระหนี้คนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ  และ 3) การจัดระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ เป็นต้น โดยรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นต้นแบบสำหรับการปรับใช้ในจังหวัดอื่น และเพื่อให้คนพิการในระดับพื้นที่สามารถเข้าถึงสิทธิและการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม