วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม 18 หน่วยงาน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการทุกฝ่าย โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน


——————————
#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery