Department of empowerment of persons with disabilities

อธิบดี พก. ร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และ New Normal อาชีพคนพิการ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ  กรุงเทพฯ  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสู่การเป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วม : ยกระดับอาชีพของคนพิการสำหรับเศรษฐกิจวิถีใหม่ (New Normal) ของโรงพยาบาลเครือข่ายเป็นต้นแบบ 11 แห่ง ร่วมกับนายวิเชียร พงศธร มูลนิธิยุวพัฒน์นายสุนิตย์ เชรษฐา จาก Change Fusion และนายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผอ.รพ.ท่าวุ้งและแพทย์หญิงดวงดาว ศรียากุล รองผอ.รพ.เพชรบูรณ์ ในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถอดบทเรียนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น จัดโดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพและมีงานทำของคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริการต่างๆ และการจ้างงานคนพิการในชุมชนให้เข้ากับสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งขับเคลื่อนผ่านกลไกของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง กระทรวง พม. และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะนำไปขยายผลและต่อยอดในการเพิ่มคุณค่า การควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต ช่องทางจำหน่าย การผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการลูกค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้า อีกทั้งยังเป็นรายได้เศรษฐกิจของครอบครัวของคนพิการและชุมชน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจสังคมคนพิการในชุมชนต่อไป

 


  • Today: 1131
  • Total: 125.008