ตัวอักษรหนา


ตัวอักษรเอียง

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร


ขีดเส้นฆ่าตัวอักษร

ตัวอักษรยกข้อความที่ยก

?ตัวอักษรห้อยข้อความที่ห้อย