Department of empowerment of persons with disabilities

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพัมธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ด้วยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเรียนสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับบุคคลออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 


  • Today: 659
  • Total: 82.809