Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน และเกณฑ์การประเมินล่ามภาษามือชุมชน

 

 

 

http://specialedu.dusit.ac.th/


  • Today: 170
  • Total: 138.801