Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคาจ้างโครงการเช่าระบบแม่ข่ายแบบคลาวน์ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


  • Today: 871
  • Total: 123.656