Department of empowerment of persons with disabilities

ราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

ราคากลาง จ้างเอกชนดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒


  • Today: 1045
  • Total: 124.924