Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔) 


  • Today: 803
  • Total: 76.160