Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเทคนิคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเทคนิคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


  • Today: 1059
  • Total: 124.938