โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง: 116 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 045-254-092, 081-9670414
เบอร์โทรสาร: 045-254788
E-mail: paopanat@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.toongpoon.m-society.go.th/tpoon/

  • Today: 1534
  • Total: 83.665