ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
การจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๕๐

โดย
 นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 24. มีนาคม 2014
แหล่งที่มา: 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ