การศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสู่การปฏิบัติ