การสังเคราะห์งานวิจัย ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553.pdf