รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : การจัดหารายได้และผลประโยชน์