สามารถดาวน์โหลดเอกสาร จากการสแกน QR Code

Able to download documents from QR code 

 ?


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง