โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่งกระทรวง พม.ที่ 170/2552 เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติการจ่ายเงินและลงนามในสัญญาเกี่ยวกับกองทุนฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 862
  • Total: 123.647