โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1269
  • Total: 81.061