โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางจิตรา เตมีศรีสุข

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ 08 1859 8267


ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 1859 8267 Email admin.wpd@dep.go.th
  • Today: 372
  • Total: 73.731