โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ 06 1415 9374


ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 06 1415 9374 Email Paopanat@dep.go.th
  • Today: 370
  • Total: 73.729