สายตรงผู้บริหาร โทรศัพท์ 08 1907 2890 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สายตรงผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ 08 1907 2890 E-mail: saranpat.a@m-society.go.th