วันที่ประกาศ: 
7 มีนาคม 2016
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙
หมวดหมู่: 
สมัครงาน