โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0202/ว 2370 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 อัตรา


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง