1.คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามมาตรา  ๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๖๐  (แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน  ๑  ตำแหน่ง) 
ตั้งแต่วันที่  ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยให้ผู้สมัครมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเอง 
ณ จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  เลขที่  ๑๑๑๑  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://https://www.senate.go.th/view/1/รายละเอียดข่าวสารคณะกรรมการสรรหา/การสรรหาแต่งตั้ง/6546/TH-TH

2.คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น "กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" (เพิ่มเติม)  ตามมาตรา  ๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐  จำนวน  ๑  คน  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อมายื่นแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง  ณ  จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  เลขที่ ๑๑๑๑  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://https://www.senate.go.th/view/1/รายละเอียดข่าวสารคณะกรรมการสรรหา/การสรรหาแต่งตั้ง/6569/TH-TH