โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง