รายละเอียดดังนี้

1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน (กดเพื่อดู)

2. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พรบ. (กดเพื่อดู)

 

( แก้ไขเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ )