โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ITA 2564

O1  โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17  E-Service
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21  แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O23  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24  รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
 สถิติจากช่องทางการร้องเรียน
O32  พก.ถาม-ตอบ
O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนง ผู้บริหาร
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจ าปี รอบ 6 เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี 2563
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ
มาตรการกรมส่งเสริและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรื่องมีส่วนร่วม
ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
มาตรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง มาตรการจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2564
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานตามมาตรการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 870
  • Total: 76.226