โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคเหนือ) รอบบ่าย

วันจันทร์ที่ 1  กรกฎาคม  2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมบริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพ   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 (กลุ่มภาคเหนือ) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2  กรกฎาคม 2562 โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายระดมความคิดเห็น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน กลุ่มที่ 2 การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ และกลุ่มที่ 3 การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และทั่วไป โดยมี ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสมัชชา ฯ ของกลุ่มภาคเหนือ ในวันถัดไป

 
 
 
 
 
 

  • Today: 1443
  • Total: 79.805