โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 
เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล" (Innovation towards Accessibility for All)
วันพุธที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ : 
 

  • Today: 1445
  • Total: 79.806