โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคใต้)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางณฐอร อินทร์ดีศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคใต้) และบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ค. 62 โดยในวันนี้มีเวทีการเสวนาซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการ 5 ประเด็นตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ได้แก่ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (big data) พัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเและทั่วไป และการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ โดยมีวิทยากรรับเชิญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมอภิปราย

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายระดมความคิดเห็น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มีผู้เข้าร่วม 48 คน กลุ่มที่ 2 การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ มีผู้เข้าร่วม 52 คน และกลุ่มที่ 3 การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และทั่วไป มีผู้เข้าร่วม 41 คน โดยมีหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สภาคนพิการ และสมาคมคนพิการประเภทต่างๆ เข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 


  • Today: 662
  • Total: 79.041