โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ขับเคลื่อนแผน ITA พก. ประจำปี 2564

วันนี้ (21 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมสื่อสารแผนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ พก. ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ พก. ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ พก. มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล มุ่งให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้ พก. สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พศ. 2561-2580) ต่อไป
_____________________________

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 39
  • Total: 81.723