โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้

 

 

 

 

 

 
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility For All Act : A A A) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวทางความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดมาตรการตามแผนงานโครงการที่เป็นภารกิจงานในความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญโดยเฉพาะการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AAA เป็นวาระแห่งชาติประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ที่คณะกรรมมาธิการ ได้พิจารณาศึกษาโดยมีอาจารย์มณเฑียร บุญตัน เป็นประธานอนุกรรมการกรรมาธิการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากอนุกรรมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวนทั้ง 90 คน

 


  • Today: 427
  • Total: 81.551