โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัด พก. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม 

ซึ่งได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะโควิด-19 โดยเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการ จ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งจะช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน โดยไม่มีผู้ค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ้างงานคนพิการ รวมถึงมาตการการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างคนพิการในช่วงภาวะโควิด – 19 อีกด้วย


  • Today: 989
  • Total: 84.647